Cụ thể, theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2021 cho thấy, có 13,2% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý II/2021; 25,4% số doanh nghiệp cho rằng, tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 61,4% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn. Trong khi đó, ở các chỉ số tương ứng này trong kết quả điều tra quý II/2021, có 30,5% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn quý trước; 37,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 31,8% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

74% doanh nghiệp đánh giá tích cực về triển vọng quý IV/2021
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Đánh giá dự kiến về triển vọng sản xuất kinh doanh quý IV/2021, có 43,4% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý III/2021; 26,3% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 30,3% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lạc quan nhất với 79,4% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2021 tốt hơn và giữ ổn định so với quý III/2021; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước lần lượt là 71,8% và 68,8%.

Về khối lượng sản xuất, có 15% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý III/2021 tăng so với quý II/2021; 27,6% số doanh nghiệp cho rằng ổn định và 57,4% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm. Trong chỉ số tương ứng của quý II/2021, có 34,1% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất tăng so với quý trước; 35,7% số doanh nghiệp cho rằng ổn định và 30,2% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm.Nhận định về xu hướng quý IV/2021 so với quý III/2021, có 43,5% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng; 23,9% số doanh nghiệp dự báo giảm và 32,6% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Về đơn đặt hàng, có 12% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý III/2021 cao hơn quý II/2021; 31,8% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định và 55,4% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm. Ở chỉ số tương ứng của quý II/2021, có 29,6% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng cao hơn quý trước; 40,4% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định và 30% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm. Nhận định về xu hướng quý IV/2021 so với quý III/2021, có 39,2% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 24,3% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 36,5% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý III/2021 so với quý II/2021, có 11,7% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn; 37,1% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 51,2% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới giảm. Dự báo về xu hướng đơn hàng xuất khẩu quý IV/2021 so với quý III/2021, có 34,6% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới; 22,4% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 43% số doanh nghiệp dự kiến ổn định./.