Đó là kết quả được đưa ra trong Báo cáo Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh (SXKD) hàng quý bao gồm 6.500 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành chế biến, chế tạo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng cục Thống kê vừa công bố hôm nay (ngày 29/12).

81,7% doanh nghiệp chế biến chế tạo nhận định, quý I/2022 hoạt động sẽ khả quan hơn
Dự báo quý I/2022, tình hình SXKD của DN chế biến chế tạo tiếp tục khả quan hơn so với quý IV/2021

Tổng số doanh nghiệp trả lời trong kỳ điều tra quý IV/2021 là 5.707 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 87,8% số doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra).

Báo cáo cho biết, việc chuyển hướng phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ đã có tác động tích cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Cụ thể, có tới 75,1% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD quý IV/2021 so với quý III/2021 tốt lên và giữ ổn định (44,0% tốt lên và 31,1% giữ ổn định), chỉ còn 24,9% doanh nghiệp đánh giá hoạt động SXKD khó khăn hơn.

Dự báo quý I/2022, tình hình tiếp tục khả quan hơn so với quý IV/2021 khi có tới 81,7% doanh nghiệp nhận định tình hình SXKD của doanh nghiệp tốt hơn và giữ ổn định (45,6% tốt hơn, 36,1% giữ ổn định), tỷ lệ doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn giảm xuống chỉ còn 18,3%.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp được điều tra, chỉ số cân bằng chung quý I/2022 so với quý IV/2021 là 27,3% (45,6% doanh nghiệp dự báo tăng, 18,3% doanh nghiệp dự báo giảm). Chỉ số cân bằng khu vực doanh nghiệp FDI cao nhất với 32,5% (49,4% tăng, 16,9% giảm); khu vực doanh nghiệp nhà nước 28,2% (46,2% tăng, 18,0% giảm); khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 25,2% (44,0% tăng, 18,8% giảm).

Trong đó, các chỉ số cân bằng thành phần gồm đơn đặt hàng mới, sử dụng lao động, khối lượng sản xuất và tồn kho thành phẩm.

Câc doanh nghiệp cũng cho biết, dự báo số lượng đơn đặt hàng mới quý I/2022 so với quý IV/2021 tiếp tục tăng với 83,2% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên (41,4% tăng, 41,8% giữ nguyên), 16,8% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới giảm.

Các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý I/2022 khả quan hơn với 83,3% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên so với quý IV/2021 (37,2% tăng, 46,1% giữ nguyên), 16,7% doanh nghiệp dự báo giảm.

Dự báo sử dụng lao động quý I/2022 so với quý IV/2021 khả quan hơn với 88,2% số doanh nghiệp dự kiến số lao động tăng và giữ nguyên (20,3% tăng, 67,9% giữ nguyên), 11,8% doanh nghiệp dự kiến lao động giảm.

Dự báo quý I/2022 so với quý IV/2021, có 91,1% doanh nghiệp dự báo chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm tăng và giữ nguyên (27,9% tăng, 63,2% giữ nguyên), 8,9% doanh nghiệp dự báo chi phí sản xuất một đơn vị sản xuất giảm.

Về khối lượng sản xuất quý I/2022 so với quý IV/2021, có 82,6% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên (45,4% tăng, 37,2% giữ nguyên), 17,4% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất giảm.

Giá bán bình quân một đơn vị sản phẩm quý I/2022 so với quý IV/2021, có 92,3% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên (20,4% tăng, 71,9% giữ nguyên), 7,7% doanh nghiệp dự báo giảm.

Dự báo quý I/2022 so với quý IV/2021, có 15,7% doanh nghiệp dự báo khối lượng tồn kho thành phẩm tăng; 54,8% doanh nghiệp dự báo giữ nguyên khối lượng tồn kho thành phẩm; 29,5% doanh nghiệp dự báo khối lượng tồn kho thành phẩm giảm.

Dự báo quý I/2022 so với quý IV/2021, có 72,1% doanh nghiệp đánh giá khối lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng và giữ nguyên (14,9% tăng, 57,2% giữ nguyên), 27,9% doanh nghiệp dự kiến giảm khối lượng tồn kho nguyên vật liệu./.