Theo Bộ Tài chính, ngày 16/12/2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2114/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, thực hiện nghiên cứu, rà soát Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thời hạn báo cáo Chính phủ là chậm nhất trước ngày 30/9/2022 và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất trước ngày 30/12/2022.

Chưa xây dựng luật thuế đánh vào tài sản là nhà, đất
Bộ Tài chính hiện chưa xây dựng luật thuế đánh vào tài sản là nhà, đất

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/2/2022, Bộ Tài chính gửi công văn lấy ý kiến số 1779/BTC-CST đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hiện Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật thuế đối với tài sản là nhà, đất.

Trên cơ sở vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tài chính sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản, qua đó báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến tài sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021-2030./.