“Với rất nhiều nhiệm vụ, trọng trách nặng nề ở phía trước, tuyệt đối không được phép chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân, cử tri cả nước hết sức quan tâm và tiếp tục kỳ vọng vào hoạt động của Quốc hội. Do đó, cần phải chuẩn bị tâm thế biến những điều bất thường trở thành bình thường để đáp ứng yêu cầu cuộc sống như trong năm 2021 chúng ta đã thực hiện…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, khi gặp mặt đầu xuân các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, theo Văn phòng Quốc hội.

Công tác lập pháp phải đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển đất nước nhanh, bền vững
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt ra yêu cầu, hệ thống lập pháp về mặt hình thức phải đồng bộ, đầy đủ, thống nhất, công khai… Ảnh: QH

Khẳng định, tâm thế, tinh thần khẩn trương bắt tay vào công việc ngay trong ngày đầu xuân năm mới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, về công tác lập pháp, phải đáp ứng được yêu cầu kiến tạo, phát triển đất nước nhanh, bền vững, kiến tạo để hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả hơn nữa.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quốc hội ta tiêu biểu cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tầm quan trọng của các đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về thể chế. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đặt ra yêu cầu, hệ thống lập pháp về mặt hình thức phải đồng bộ, đầy đủ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, nhưng về mặt nội dung phải đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng. Để đạt được mục tiêu này, mỗi đại biểu Quốc hội cũng như mỗi các bộ công chức, viên chức, người lao động tùy vị trí công tác khác nhau đều phải suy nghĩ, trăn trở và hành động để xây dựng hệ thống xây dựng pháp luật, xây dựng thể chế phục vụ mục tiêu kiến tạo, phát triển đất nước.

Công tác lập pháp phải đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển đất nước nhanh, bền vững
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đầu xuân đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, người lao động của Văn phòng Quốc hội. Ảnh: QH

Về hoạt động giám sát, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các Trưởng đoàn của 4 Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) phải làm việc hết công suất, tốc lực. Việc giám sát của Quốc hội phải nhằm đảm bảo mục tiêu cuối cùng là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ xã hội của dân, do dân và vì dân, người dân phải được thụ hưởng những thành quả của phát triển kinh tế- xã hội, đổi mới.

Đối với hoạt động quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, ông Vương Đình Huệ lưu ý, mọi quyết định của Quốc hội, vấn đề quan trọng quốc gia phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trước hết, trên hết. Trên cơ sở lợi ích của quốc gia, dân tộc để chúng ta ứng xử, xem xét, đưa ra quyết định, trong lợi ích của quốc gia, dân tộc có lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

“Đề nghị rà soát lại 107 đề án trong chương trình Hành động của của Đảng đoàn Quốc hội, 137 nhiệm vụ công tác lập pháp theo Kết luận số 19-KL/TW về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để có kế hoạch triển khai cụ thể với tinh thần chủ động ngay từ đầu năm. Cùng với các chuyên đề giám sát của Quốc hội, UBTVQH, cần tăng cường giám sát tại Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội…”, ông Vương Đình Huệ lưu ý./.