Tại Hội thảo, bà Nguyễn Thy Nga chia sẻ, với góc nhìn của doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo là việc áp dụng các phương pháp tổ chức, quản lý mới trong thực hiện các hoạt động của công ty nhằm làm tăng hiệu quả kinh doanh trên cơ sở cắt giảm chi phí giao dich và chi phí hành chính, cải thiện các mối quan hệ với bên ngoài để nâng cao kiến thức, tăng năng suất lao động, từ đó nâng cao hiệu quả công việc.

Theo bà Thy Nga, doanh nghiệp được đẩy vào vai trò trung tâm của đổi mới sáng tạo, trong đó từ lãnh đạo đến nhân viên phải thấm rõ tinh thần của đổi mới sáng tạo và tự ý thức mỗi ngày để nâng cao hiệu suất hiệu quả công việc trong hoạt động kinh doanh của mình. Tất cả các doanh nghiệp luôn luôn phải đổi mới, phát triển và đẩy mạnh hoạt động của doanh nghiệp, công nghệ số trong từng doanh nghiệp để tiến tới chuyển đổi số.

Nâng cao vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia
Bà Nguyễn Thy Nga, Tổng Giám đốc Tập đoàn đầu tư và quản lý V-starup.

Cho đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều sáng kiến, tạo ra các mạng lưới hô trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo kêu gọi và kết nối thành công với các tổ chức hỗ trợ, nhà đầu tư và quỹ đầu tư trên cả nước và liên kết nguồn lực quốc tế cho doanh nghiệp. Ngày càng có nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, hàng loạt chính sách, điều kiện thuận lợi cho môi trường đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp được hình thành và thúc đẩy thường xuyên trong thời gian qua.

Tổng Giám đốc V-starup cho cũng cho biết, trong chính sách phát triển doanh nghiệp, chúng ta đã và đang từng bước đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào doanh nghiệp và tập trung cho nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Với V-starup, ngay tư khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia, V-starup đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng Chính phủ và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia nhiều hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong thời gian tới, để thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, bà Thy Nga kiến nghị, cần xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Đồng thời, xây dựng hệ thống quản trị, tăng cường quản trị công và nguồn nhân lực cho hệ thống đổi mới sáng tạo; Ngoài ra, cần nâng cao vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia./.