Cập nhật của Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho thấy, thu ngân sách nhà nước thực hiện trong tháng 1/2022 ước đạt 13% dự toán, bằng 96,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước đạt 12,9% dự toán, giảm 8,1%; thu từ dầu thô ước đạt 13,8% dự toán, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 14,2% dự toán, lần lượt tăng 44,6% và 31,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ chi ngân sách nhà nước trong tháng 1 vừa qua ước đạt 113.900 tỷ đồng, bằng 6,4% dự toán, đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 74,9% tổng số chi ngân sách nhà nước)…

Thu ngân sách nhà nước tháng 1/2022 giảm so với cùng kỳ năm trước
Cán cân thu – chi ngân sách nhà nước tháng 1/2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Liên quan đến chi đầu tư phát triển, Bộ Tài chính cho hay, do trong tháng 1/2022 các bộ, ngành địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2021 (ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đến hết tháng 1/2022 đạt 90,3% dự toán Quốc hội quyết định đầu năm); đồng thời, đang trong quá trình phân bổ, giao chi tiết và thông báo kế hoạch vốn năm 2022 cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi tháng 1/2022 đạt thấp (ước đạt 2,5% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 2,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Trong tháng 1 vừa qua, Bộ Tài chính đã phát hành gần 23.080 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 15,81 năm, lãi suất bình quân 2,36%/năm.

Về triển khai Chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, trên cơ sở Nghị quyết số 43/2022/QH15, ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan có liên quan triển khai Nghị quyết này như: đang khẩn trương hoàn thiện Nghị định hướng dẫn chính sách miễn, giảm thuế trong năm 2022 theo trình tự, thủ tục rút gọn để áp dụng ngay từ đầu tháng 2/2022; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các nội dung về tài khóa trong dự thảo Nghị quyết của Chính phủ; xây dựng các giải pháp huy động và sử dụng linh hoạt, hiệu quả các nguồn lực thực hiện Chương trình, bảo đảm đáp ứng kinh phí đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước nói chung và thuộc Chương trình nói riêng, làm cơ sở để các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện, sớm đưa các chính sách đến được với người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất – kinh doanh phát triển…/.