Trao đổi tại Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2022 sáng ngày 18/9, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chỉ rõ, có ba vấn đề về tài chính đất đai.

Vấn đề thứ nhất là chuyển mục đích sử dụng đất. Việc quản lý mục đích sử dụng đất phải chặt chẽ, nếu không sử dụng với mục đích sản xuất kinh doanh, không còn nhu cầu sử dụng, Nhà nước sẽ thu hồi lại để bán đấu giá một cách hiệu quả hơn, tạo động lực, nguồn lực để phát triển. Ví dụ, ở một số doanh nghiệp sau khi thực hiện cổ phần hóa, có tình trạng doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng sang thương mại hoặc đất ở, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

“Đây là lỗ hổng lớn, vì chỉ cần một quyết định hành chính có thể làm mất đi hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng. Do vậy, cần có cơ chế bịt lỗ hổng này”, người đứng đầu ngành Tài chính khẳng định.

Đồng thuận với ý kiến của Giáo sư Hoàng Văn Cường, Bộ trưởng cũng cho rằng, giá đất được sử dụng cho mục đích cho thuê để phát triển sản xuất kinh doanh trên mục đích cho thuê đó, còn khi không còn nhu cầu sử dụng, thì Nhà nước sẽ thu hồi lại để đấu giá, hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức khác sử dụng một cách hiệu quả hơn.

“Điều đó sẽ tạo động lực phát triển, hay nói cách khác là tạo nguồn lực cho nền kinh tế phát triển”, người đứng đầu Bộ Tài chính nêu quan điểm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu 3 vấn đề lớn về tài chính đất đai
Hồ Đức Phớc cho rằng, Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương là “kim chỉ nam” cho xây dựng Luật

Thứ hai là giá đất cũng tồn tại mấy vấn đề. Về phương pháp xác định giá đất, Bộ trưởng cho biết, hiện nay, chúng ta thực hiện 5 phương pháp xác định giá đất.

“Nhưng các phương pháp xác định giá đất này chưa thực sự nhất quán, chưa thực sự chính xác, nó tạo ra một số lỗ hổng”, Bộ trưởng nêu nhận định và đưa ra ví dụ, khi chuyển mục đích sử dụng đất hiện nay đa số là sử dụng phương pháp thặng dư, nhưng phương pháp thặng dư rõ ràng là phương pháp không chính xác. Bởi vì, giá trị doanh thu của chúng ta và chi phí đầu tư của chúng ta đều giả định, mà khi đã giả định thì sẽ không chính xác, gây ra rủi ro pháp lý. Ngoài ra, còn tạo ra rủi ro cho doanh nghiệp, cũng như bản thân những người làm việc trong cơ quan quản lý Nhà nước…

“Đây là vấn đề sắp tới chúng ta phải rà soát lại để định ra phương pháp phù hợp nhất, chính xác, nhất quán. Chẳng hạn như phương pháp so sánh là rất là khoa học. Hay như phương pháp hệ số, thì chúng ta bỏ được khung giá đất, có nghĩa khi xây dựng hai số tiệm cận với giá thị trường và khi có biến động, thì điều chỉnh bằng hệ số…”, Bộ trưởng nêu giải pháp.

Thứ ba là giao đất, lâu nay chúng ta coi thời điểm xác định giá đất là thời điểm giao đất, nhưng không biết là tại thời điểm giao đất đến thời điểm xác định giá đất nó là một tháng hay là sáu tháng hay là một năm thì không quy định.

“Cho nên theo tôi phải quy định thời điểm xác định giá đất đến thời điểm giao đất không quá 6 tháng. Như thế mới bảo đảm được độ chính xác và khi anh nộp tiền vào ngân sách thì mới giao đất”, Bộ trưởng đưa ra giải pháp./.