Cụ thể là, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa vào Chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế – xã hội sau đại dịch Covid-19 gói tín dụng 65.000 tỷ đồng và cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân, người lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng 65.000 tỷ đồng hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng 65.000 tỷ đồng hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội

Trong gói tín dụng 65.000 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất chia thành 2 gói tín dụng.

Theo đó, gói tín dụng cấp bù lãi suất với số tiền là 15.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại để thực hiện phát triển nhà ở xã hội theo các quy định của pháp luật nhà ở hiện hành, pháp luật về đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Trong đó, cấp vốn 14.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng khách hàng cá nhân theo quy định của Luật Nhà ở vay để mua, thuê mua hoặc xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định; bổ sung vốn cấp bù lãi suất 1.000 tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước chỉ định cho các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cho các đối tượng cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội vay theo quy định.

Theo Bộ Xây dựng, gói tín dụng và cơ chế, chính sách đặc thù trong Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023 nhằm đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị, đặc biệt là nhà ở công nhân và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, trên cơ sở quan điểm: Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện ưu đãi và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp. Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện để công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp nâng cao chất lượng, cải thiện điều kiện chỗ ở.

Gói tín dụng 50.000 tỷ đồng được triển khai theo hình thức Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại để cho vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở với lãi suất và thời hạn phù hợp để cho các đối tượng thuộc Chương trình vay ưu đãi. Các đối tượng được vay ưu đãi gồm: Công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp được vay ưu đãi từ Chương trình để mua, thuê mua nhà ở xã hội; chủ đầu tư dự án nhà lưu trú cho công nhân khu công nghiệp thuê; chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở./.