Cần rõ ràng quyền lợi

Trả lời Công văn số 193/QLRR-P4 ngày 24/8/2021 của Bộ Tài chính về đề nghị góp ý dự thảo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), vừa gửi nhiều góp ý tới Tổng cục Hải quan.

Theo VCCI, phản ánh của doanh nghiệp cho rằng, một số quyền lợi của doanh nghiệp quy định tại dự thảo khá chung chung như: tiếp cận các văn bản pháp luật hay giải đáp thắc mắc. Đây thực chất vẫn là các quyền lợi của doanh nghiệp đã được pháp luật quy định. Về logic, các doanh nghiệp tham gia Chương trình sẽ nhận được các hỗ trợ ở mức cao hơn so với các doanh nghiệp thông thường, để có thể nâng cao khả năng cải thiện mức độ tuân thủ. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi các nội dung này theo hướng quy định rõ ràng các quyền lợi mà doanh nghiệp được hưởng, chẳng hạn như: được cung cấp văn bản ngay khi ban hành, được cung cấp gửi lấy ý kiến thông qua địa chỉ liên lạc đã được cung cấp hay được giải đáp thắc mắc thông qua các kênh đa dạng hơn…

Hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan: Cần rõ ràng quyền lợi
Doanh nghiệp đề nghị cơ quan soạn quy định rõ ràng các quyền lợi mà doanh nghiệp được hưởng khi tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan
Việc yêu cầu doanh nghiệp phải kê khai toàn bộ về xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu sẽ tạo gánh nặng lớn cho doanh nghiệp…

Điều 1, Phần II dự thảo quy định về quyền lợi của doanh nghiệp khi tham gia Chương trình. Việc tuân thủ của doanh nghiệp thường phụ thuộc vào hai yếu tố: (i) có khả năng nhận biết được lỗi vi phạm hoặc nguyên nhân bị đánh giá phân loại thấp; (ii) tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục các lỗi vi phạm đó. Với yếu tố thứ nhất, Điều 12.4 Thông tư số 81/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, đã cung cấp ứng dụng để doanh nghiệp có thể tra cứu. Tuy nhiên, yếu tố thứ hai lại chưa được đề cập tại Thông tư 81/2019/TT-BTC và dự thảo.

Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định theo hướng doanh nghiệp được cơ quan hải quan hướng dẫn cải thiện quy trình hoạt động để đáp ứng việc tuân thủ các quy định pháp luật hải quan theo quy trình: (i) sau thi tham gia Chương trình, cơ quan hải quan và doanh nghiệp sẽ có buổi họp nhằm phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến phân loại của doanh nghiệp; (ii) cơ quan hải quan định hướng giúp doanh nghiệp tìm cách cải thiện các nội dung này, có thể phân theo lộ trình nhằm đảm bảo tính khả thi của việc cải thiện; (iii) cơ quan hải quan và doanh nghiệp định kỳ theo dõi tiến độ của việc thực hiện.

Coi chừng gây khó cho doanh nghiệp

Mẫu 01/HTTT tại dự thảo quy định về các thông tin mà doanh nghiệp cần kê khai khi tham gia Chương trình, có nội dung về xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu. Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, một công ty có thể có số lượng mã số hàng hóa xuất khẩu rất lớn, thậm chí lên đến vài nghìn, vài chục nghìn. Do đó, việc yêu cầu doanh nghiệp phải kê khai toàn bộ về xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu sẽ tạo gánh nặng lớn cho doanh nghiệp. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc sửa theo hướng chỉ yêu cầu doanh nghiệp kê khai một số loại hàng hóa nhất định…

Điều 2, Điều 3 Phần II dự thảo quy định về điều kiện, cách thức tham gia Chương trình. Tuy nhiên, Chương trình mang tính thí điểm và chỉ áp dụng với quy mô không quá 200 doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là nếu số lượng đăng ký vượt quá 200 công ty thì được xử lý như thế nào? Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định hướng dẫn về nội dung này bằng cách tham khảo một trong hai hướng: doanh nghiệp nào nộp đơn trước thì được ưu tiên lựa chọn; ưu tiên một số nhóm nhất định có nguy cơ cao hoặc được coi là có nhu cầu hỗ trợ lớn hoặc thực hiện theo phương pháp chấm điểm theo các tiêu chí nhất định…/.