Những kết quả nổi bật nói trên được thông tin tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và xây dựng chương trình công tác năm 2024 của Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức vào sáng nay (ngày 21/12/2023).

Năm 2023, Viện Chiến lược phát triển thực hiện khối lượng công việc lớn, quan trọng

TS. Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện…

Năm 2023, Viện Chiến lược phát triển có sự thay đổi lớn về bộ máy, cũng như về nhân sự. Theo đó, thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một số đơn vị của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội quốc gia và toàn bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã được sáp nhập vào Viện Chiến lược phát triển từ ngày 01/01/2023.

Cùng với việc sáp nhập một số đơn vị như trên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có các quyết định điều động viên chức, người lao động của các đơn vị này về công tác tại Viện Chiến lược phát triển.

Trong bối cảnh đó, Viện đã nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đặt ra về tiến độ và chất lượng. Trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo Viện đã có sự phân công công việc cụ thể; viên chức có sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao trình độ chuyên môn và hiệu quả công việc, góp phần vào kết quả chung của Viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2023.

Lập “Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Với chức năng vừa là cơ quan nghiên cứu, vừa tham mưu chính sách cho Đảng và Chính phủ trong phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu, lý luận chiến lược quy hoạch, năm 2023, Viện Chiến lược phát triển đã hoàn thành khối lượng công việc lớn được giao liên quan đến việc nghiên cứu, tham mưu đối với các nhiệm vụ được cấp trên giao tại Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nhiệm vụ triển khai Luật Quy hoạch.

Một là, Viện Chiến lược phát triển đã hoàn thành nhiệm vụ lập “Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050″. Có thể nói, đây là nhiệm vụ quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện Luật Quy hoạch, là công việc rất khó, lần đầu tiên được triển khai ở nước ta.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Viện Chiến lược phát triển triển khai lập Quy hoạch tổng thể quốc gia theo đúng quy trình lập quy hoạch được quy định tại Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/10/2020 của Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Đồng thời, phối hợp với Vụ Quản lý quy hoạch xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hai là, Viện đã chủ trì, đứng đầu liên danh lập 2 quy hoạch: Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ba là, hoàn thành xây dựng báo cáo: “Tổng kết thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Bốn là, hoàn thành xây dựng báo cáo Quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế Campuchia – Việt Nam đến năm 2030. Dự thảo báo cáo đã được lấy ý kiến các bộ, ngành phía Việt Nam và hoàn thiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia cho ý kiến thống nhất để trình Thủ tướng Chính phủ hai nước thông qua nội dung tại công thư ngày 26/10/2023.

Năm là, tiếp tục làm đầu mối dự thảo, đàm phán với Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam hoàn thiện nội dung Kế hoạch thúc đẩy kết nối Khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và con đường”. Kế hoạch đã được Chính phủ hai nước nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 12-13/12/2023.

Sáu là, bước đầu thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ hoạt động của Tiểu ban Kinh tế – Xã hội chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thực hiện một số nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao đối với Tổ Biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bảy là, về phối hợp điều hành kinh tế vĩ mô, hằng tháng, Viện Chiến lược phát triển có văn bản gửi Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân một số nội dung về cập nhật, phân tích, đánh giá bối cảnh, xu thế và diễn biến mới đối với tăng trưởng kinh tế trong nước và thế giới; dự báo tình hình kinh tế – xã hội trong nước và thế giới và đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Tám là, tổ chức nghiên cứu và hoàn thành xây dựng Báo cáo cập nhật nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế – xã hội năm 2022 được phân công tại Nghị quyết số 30/NQ-CP, ngày 12/3/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Phối hợp với Ngân hàng Thế giới chuẩn bị xây dựng Báo cáo Việt Nam 2045 (đề xuất mục tiêu, nội dung, lộ trình và cách thức tổ chức xây dựng).

Ngoài ra, chủ trì triển khai một số nhiệm vụ hợp tác với Campuchia và Lào: bổ sung, hoàn thiện Đề án “Rà soát, tổng kết tình hình thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam giai đoạn 2011-2020”; tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan của Campuchia bổ sung, hoàn thiện Đề án “Quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Campuchia đến năm 2030”; Tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan của Campuchia và Lào bổ sung, hoàn thiện Đề án “Nội dung hợp tác triển khai Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Campuchia – Lào – Việt Nam đến năm 2030”.

Chín là, Viện cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hợp tác quốc tế với các cơ quan, tổ chức quốc tế và các nước, như: Viện nghiên cứu Konrad Adenauer Stiftung, CHLB Đức; Công ty TNHH SK Energy (Hàn Quốc); Học viện Nam – Nam, Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc); Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh (FCDO) và Công ty PwC; Viện Khoa học xã hội Quảng Tây của Trung Quốc.

Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Viện Chiến lược phát triển) đã phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam 2023 thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam; xuất bản kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy chuyển dịch xanh bao trùm ở Việt Nam”.

Mười là, Viện cũng đã phối hợp với một số địa phương triển khai lập Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch. Đến nay, trong tổng số 22 địa phương Viện tham gia phối hợp lập quy hoạch, đã có 11 địa phương được phê duyệt/công bố quy hoạch (Khánh Hòa, Bắc Giang, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Long An, Quảng Ninh, Lai Châu, Hải Phòng, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng), 11 địa phương đã hoàn thành thẩm định quy hoạch (Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Đăk Lăk, Gia Lai, Bình Định, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Lạng Sơn).

Mười một, tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo tiến sỹ. Trong năm 2023, Viện đã hoàn thành nghiệm thu 7 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2022, đồng thời triển khai nghiên cứu các đề tài năm 2023 với 10 đề tài cấp Bộ. Hoàn thành các sản phẩm nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted): “Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế tri thức: Khung khổ lý thuyết và trường hợp Việt Nam” được Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước số đăng ký 2023-74-1291/NS-KQNC, ngày 17/8/2023.

Hoàn thành Dự thảo báo cáo tổng hợp và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường: “Điều tra, đánh giá hiện trạng hoạt động công nghiệp xanh: đề xuất hoàn thiện chính sách công nghiệp xanh để phục vụ xây dựng quy hoạch vùng hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam”.

Xuất bản sách, bài đăng tạp chí và tham luận hội nghị, hội thảo: Năm 2023, viên chức của Viện tiếp tục có nhiều bài viết, nghiên cứu, trao đổi in trên các tạp chí, báo, kỷ yếu hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; xuất bản sách, trong đó: tham gia 5 đầu sách, giáo trình; viết đăng tạp chí: 13 bài; tham luận, kỷ yếu hội thảo khoa học: 27 bài; các nghiên cứu công bố quốc tế: 4 bài (1 bài tạp chí quốc tế uy tín; 3 bài hội thảo quốc tế).

Năm 2023, Viện đã tổ chức bảo vệ chuyên đề và tiểu luận tổng quan cho 3 nghiên cứu sinh; báo cáo khoa học tại tổ bộ môn cho 4 nghiên cứu sinh; bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho 6 nghiên cứu sinh; làm thủ tục gửi luận án đến phản biện độc lập cho 6 nghiên cứu sinh; bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho 5 nghiên cứu sinh và chuẩn bị Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023.

Mười hai, từ ngày 1/1/2023, Tạp chí Kinh tế và Dự báo sáp nhập vào Viện Chiến lược phát triển. Năm 2023, Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã xuất bản được 36 kỳ tạp chí in kịp tiến độ, với chất lượng nội dung được nâng cao, phong phú, bám sát tôn chỉ mục đích của Tạp chí; hình thức trình bày đẹp, hiện đại. Tạp chí đã xây dựng chuyên mục Chiến lược – Quy hoạch trên tạp chí điện tử nhằm đưa thông tin về công tác lập và xây dựng chiến lược, quy hoạch, phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của Viện Chiến lược phát triển; đáp ứng thông tin của bạn đọc. Tạp chí cũng được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước nâng từ 0,5 điểm lên 0,75 điểm ngành kinh tế.

Quyết liệt hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

Năm 2024, Viện Chiến lược phát triển sẽ thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với việc chuẩn bị các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV theo sự phân công của cấp trên (Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế – Xã hội).

Đồng thời, tiếp tục triển khai nghiên cứu Đề tài “Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các vùng động lực, phát triển các hành lang kinh tế ưu tiên”. Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Thế giới triển khai xây dựng Báo cáo Việt Nam 2045.

Ngoài ra, tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch hai vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. Tiếp tục phối hợp với một số địa phương hoàn thiện quy hoạch tỉnh: Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Đăk Lăk, Gia Lai, Bình Định, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Lạng Sơn…

Tiếp tục thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cũng như triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ hợp tác quốc tế, như với Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC), các cơ quan liên quan của Campuchia và Lào. Đặc biệt, Viện sẽ tìm kiếm các cơ hội hợp tác với Trung Quốc trong khuôn khổ MOU đã ký của Lãnh đạo Bộ.

Ổn định sắp xếp, bố trí chỗ làm việc và kiện toàn nhân sự các đơn vị thuộc Viện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Viện và Đề án vị trí việc làm trong giai đoạn mới./.