Từ báo cáo của Bộ Tài chính tính đến ngày 15/9, Tổng cục Thống kê cho biết, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt là các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và kết quả thu ngân sách Nhà nước trong 9 tháng năm 2021.

Theo đó, thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 9/2021 ước tính đạt 22.000 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/9 đạt 1.034.200 tỷ đồng, bằng 77% dự toán năm (thu ngân sách Trung ương bằng 73,6%; thu ngân sách địa phương bằng 81,1%).

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/9, các khoản thu chính, có đóng góp lớn vào tổng thu ngân sách Nhà nước gồm: thu nội địa đạt 836.200 tỷ đồng; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước: 176.300 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước: 105.600 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô): 143.800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, nhưng một tín hiệu khá tích cực trong thu ngân sách Nhà nước là đến nay một số khoản thu đã vượt và gần đạt dự toán cả năm. Cụ thể, luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/9, thu từ dầu thô đạt 27.400 tỷ đồng, bằng 118% dự toán năm; thu tiền sử dụng đất đạt 103.600 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 170.000 tỷ đồng, lần lượt bằng 93% và 95,3% dự toán năm.

Ngân sách Nhà nước đang thu nhanh, chi chậm

Cán cân thu, chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/9. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Để đáp ứng yêu cầu của thực tế, chi ngân sách Nhà nước trong 9 tháng đầu năm nay tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội…

Theo đó, chi ngân sách Nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 9 ước tính đạt 58.200 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, tổng chi ngân sách Nhà nước đạt 975.600 tỷ đồng, bằng 57,8% dự toán năm, trong đó: chi thường xuyên đạt 689.300 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 202.200 tỷ đồng, lần lượt bằng 66,5% và 42,4% dự toán năm.

Bức tranh thu ngân sách Nhà nước đang khá khả quan, khi mà tiến độ thu xét cả về giá trị tuyệt đối, cũng như so với dự toán cả năm đang tích cực, nhưng tốc độ chi đang chậm (mới đạt 57,8% dự toán năm). Đây là lý do tính đến ngày 15/9, Ngân sách có thặng dư khoảng 58.600 tỷ đồng./.