Theo báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 10 tháng năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương mới đạt 55,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, chỉ có 7 bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 65%; 32/50 bộ và 21/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50% (trong số đó có 20 bộ và 4 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%)…

Sân bay Long Thành mới giải ngân đạt 19,02% kế hoạch vốn năm 2021
Theo Bộ Tài chính, ước 10 tháng năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương mới đạt 55,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh: MOF

Theo Bộ Tài chính, đối với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án đã giải ngân hơn 12.116 tỷ đồng tính đến hết tháng 10/2021, đạt 53,01% kế hoạch đã giao, nhưng kế hoạch năm 2021 giải ngân mới đạt 19,02%, tương đương 886,5 tỷ đồng. Đối với dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, số vốn giải ngân đến hết tháng 10/2021 là trên 10.091,4 tỷ đồng, đạt 65,8% kế hoạch năm 2021 được giao.

Để khắc phục tình trạng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn diễn ra chậm, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ; công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid -19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội… Bộ Tài chính còn đề nghị các bộ, ngành, địa phương hoàn thành giao vốn chi tiết cho các dự án khởi công mới năm 2021 theo đúng quy định tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước thực tế tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công kéo dài, Bộ Tài chính đã nhiều lần tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương để đánh giá về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, trên cơ sở đó Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình giải ngân, đồng thời đưa ra các biện pháp, kiến nghị để Chính phủ có chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương…/.