Phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn có chất lượng, giá trị sử dụng cao

Hiện nay, tổ chức hệ thống khuyến công toàn quốc đã không ngừng được củng cố, trưởng thành, kết nối thống nhất từ Trung ương đến địa phương và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Đến nay, ngoài Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 trực thuộc Cục Công Thương địa phương, 63/63 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trên cả nước có đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ về khuyến công. Ngoài ra, còn có các tổ chức dịch vụ khuyến công khác, như: Viện, trường, hiệp hội… tham gia và thực hiện các nội dung hoạt động khuyến công.

Chương trình khuyến công hàng năm với nguồn ngân sách hỗ trợ bình quân hơn 200 tỷ đồng (bao gồm cả kinh phí trung ương và địa phương) đã động viên và huy động được các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và xây dựng nông thôn mới; khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khoẻ con người; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển bền vững, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Các nội dung hoạt động khuyến công như xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ tư vấn, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; đào tạo nghề theo nhu cầu… đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn có hướng đầu tư hiệu quả, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, đưa giá trị xuất khẩu hàng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của cả nước ngày càng tăng mạnh.

Tạo sự gắn kết giữa phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn với nhu cầu thị trường
Trong các chương trình khuyến công, việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu hàng năm là một trong những nội dung quan trọng.

Trong các chương trình khuyến công, việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu hàng năm là một trong những nội dung quan trọng. Công tác bình chọn được tổ chức một cách có hệ thống theo 4 cấp: Huyện, tỉnh, khu vực và cấp quốc gia.

Mục đích và ý nghĩa của việc bình chọn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại; góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn tại nước ta.

Năm nay, có 173 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Đây là những sản phẩm nổi trội, đại diện cho các nhóm ngành sản xuất công nghiệp chủ yếu, có lợi thế của các địa phương, khu vực và quốc gia, có giá trị sử dụng cao, tốt về chất lượng, đẹp về hình thức, có thế mạnh, tiềm năng phát triển mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng trong và ngoài nước.

Đổi mới công tác khuyến công theo chuỗi ngành hàng, chuyển đổi số

20 năm qua, có thể khẳng định, công tác khuyến công đã xác lập những bước đi quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; góp phần giải phóng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; khai thác các điều kiện thuận lợi của từng vùng, từng địa phương cho phát triển lực lượng sản xuất; phát huy cao nội lực của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên cơ sở có sự đồng hành, hỗ trợ của Nhà nước; ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

Những mục tiêu của hoạt động khuyến công tại Nghị định của Chính phủ và mục tiêu của chương trình khuyến công quốc gia tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã và đang được thực hiện, khẳng định được vai trò quan trọng, động viên và huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn theo quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp của quốc gia, vùng tỉnh; mang lại hiệu quả kinh tế xã hội đáng kể; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn tới, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao…, yêu cầu đặt ra cho hoạt động khuyến công là phải đổi mới công tác khuyến công theo hướng kết hợp giữa nhà nước với doanh nghiệp; theo chuỗi ngành hàng, chuyển đổi số.

Trong đó, cần chú trọng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo sự gắn kết giữa phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn với nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn; tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quảng bá, giới thiệu, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn./.