Cụ thể, trong tháng 3, TKV thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như: than nguyên khai sản xuất đạt 3,95 triệu tấn, bằng 9,4 % kế hoạch năm; than nhập khẩu đạt 976 ngàn tấn, bằng 10,6% kế hoạch; than tiêu thụ 4,27 triệu tấn, đạt 9,2 % kế hoạch năm; sản xuất khoáng sản alumin quy đổi 122,5 nghìn tấn, đạt 9,4 % kế hoạch; tiêu thụ alumin 136,3 nghìn tấn, đạt 10,5 % kế hoạch năm; sản xuất và tiêu thụ điện đạt 739 triệu kWh, đạt 7,7% kế hoạch.

TKV giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch quý 1/2023
TKV đẩy mạnh các hoạt động khai thác và sản xuất, giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho quý 1

Ước tính tháng 3/2023, doanh thu tổng số của TKV đạt 15.088 tỷ đồng, bằng 8,9% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu sản xuất than dự kiến đạt 9.778 tỷ đồng, đạt 9,3% kế hoạch năm; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 1.948 tỷ đồng, đạt 8,2% kế hoạch năm; sản xuất và bán điện dự kiến đạt 905,5 tỷ đồng, đạt 7,9% kế hoạch năm; doanh thu khác dự kiến 1.304 tỷ đồng, đạt 7,5 % kế hoạch năm.

Tính chung trong 3 tháng đầu năm, than nguyên khai sản xuất đạt 9,5 triệu tấn, đạt 24,4% kế hoạch năm, bằng 90% so với cùng kỳ năm trước; than sạch thành phẩm đạt 9,64 triệu tấn, bằng 24,9% kế hoạch và bằng 95,4% so cùng kỳ; than nhập khẩu dự kiến đạt 2,1 triệu tấn, bằng 22,8% kế hoạch. Than tiêu thụ đạt 11,45 triệu tấn, bằng 24,6% kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tiêu thụ trong nước đạt 11,45 triệu tấn, đạt 25,3% kế hoạch năm và bằng 103% so với cùng kỳ năm 2022 (hộ điện: 9,84 triệu tấn, đạt 25,5% kế hoạch, bằng 120% cùng kỳ; hộ đạm+alumin: 500 nghìn tấn, đạt 20% kế hoạch và bằng 112 % so với cùng kỳ; hộ xi măng: 305 ngàn tấn, đạt 22,6% kế hoạch năm và bằng 62,5% so với cùng kỳ năm trước).

Doanh thu toàn Tập đoàn trong 3 tháng đầu năm ước đạt 40.595 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch năm, bằng 119,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu than đạt 25.665 tỷ đồng, đạt 24,3% kế hoach năm, bằng 128% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất, tiêu thụ khoáng sản đạt 4.986 tỷ đồng, ước đạt 21% kế hoạch năm và bằng 86,5% so với cùng kỳ; sản xuất, bán điện 2.821 tỷ đồng, đạt 24,6% kế hoạch năm và bằng 91% so với cùng kỳ. Với bức tranh sản xuất kinh doanh này, dự kiến lợi nhuận 3 tháng đầu năm toàn Tập đoàn đạt 1.300 tỷ đồng.

Tiền lương bình quân toàn TKV dự kiến đạt 16 triệu đồng/người/tháng, bằng 107,1% kế hoạch; trong đó khối sản xuất than đạt 16,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 107,1% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) quý 1 dự kiến đạt 9.270 tỷ đồng, bằng 45,4% so với kế hoạch năm. Tỉ lệ nộp NSNN quý 1 đạt cao do trong tháng 1/2023 TKV đã thực hiện nghĩa vụ nộp vào NSNN đối với thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại phải nộp của năm 2022 theo quy định.

Bước sang tháng 4, Tập đoàn đặt mục tiêu kế hoạch than nguyên khai sản xuất đạt 3,42 triệu tấn, nhập khẩu than 935 ngàn tấn, tiêu thụ than 4,5 triệu tấn (trong đó dành cho sản xuất điện 3,7 triệu tấn, sản xuất hóa chất và alumin 210 ngàn tấn, xi măng 188 ngàn tấn). Kế hoạch quý II, than nguyên khai sản xuất 11,25 triệu tấn; nhập khẩu than 2,8 triệu tấn; tiêu thụ than: 13,2 triệu tấn (trong đó, than cho sản xuất điện 10,8 triệu tấn, hóa chất và alumin: 608 ngàn tấn, xi măng 430 ngàn tấn, than dành cho xuất khẩu 450 ngàn tấn)./.