Bổ sung 3 nội dung lớn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến lần thứ 2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, tại Phiên họp thứ 4 diễn ra hôm nay (ngày 13/10), theo Văn phòng Quốc hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thực hiện Nghị quyết số 17/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và Thông báo số 155/TB-TTKQH ngày 20/9/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội về Kết luận số 01 của UBTVQH tại Phiên họp thứ 3 (tháng 9/2021), Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Trình Quốc hội xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê
Thay vì trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Ảnh: QH

“Mục đích sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện kịp thời việc thu thập, tổng hợp và bảo đảm số liệu thống kê phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất, phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy sự tăng trưởng…”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung 3 nội dung lớn như dưới đây nhằm làm rõ quy trình biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia; không ảnh hưởng, tác động đến các nội dung trong các điều, khoản khác của Luật Thống kê hiện hành.

Thứ nhất, bổ sung quy định về giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương trình Chính phủ ban hành quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP).

Thứ hai, bổ sung quy định định kỳ 5 năm rà soát về đánh giá lại quy mô GDP báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền công bố thông tin của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Thống nhất trình Quốc hội xem xét thông qua Luật

Trình bày ý kiến thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Kinh tế tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê như các lý do đã nêu trong Tờ trình số 378/TTr-CP của Chính phủ…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao tinh thần cầu thị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp thu từ Phiên họp lần trước, Bộ đã phối hợp với các cơ quan để chỉnh lại hồ sơ và đổi tên từ dự án chỉ sửa đổi phụ lục sang dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều.

Cùng với nhất trí cao với đổi tên dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê thành dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao sự nỗ lực của Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến của UBTVQH tại Phiên họp thứ 3 để luật hóa những yêu cầu về đổi mới pháp luật về thống kê. Đề nghị cơ quan soạn thảo và thẩm tra dự án Luật rà soát kỹ những chỉ tiêu để đảm bảo sát thực tiễn…

“Có một số nội dung mà cơ quan soạn thảo và thẩm tra cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Ví dụ như vấn đề gia tăng giá trị của chỉ tiêu thống kê bằng cách là những đặt hàng, xuất bản những ấn phẩm thống kê đã có biên soạn làm giá trị gia tăng thêm. Hay như thống kê ở bên ngoài các cơ quan nhà nước, vai trò giám sát của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước…”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Trình Quốc hội xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, việc thảo luận và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê được áp dụng quy trình rút gọn tại một kỳ họp là Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội. Ảnh: QH

Phát biểu kết luận nội dung Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cơ quan soạn thảo và thẩm tra tiếp thu đầy đủ các nhóm vấn đề theo kết luận của UBTVQH tại Phiên họp thứ 3 để bổ sung báo cáo đánh giá tác động, báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp và các báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật đối với các nội dung mới, bổ sung; thống nhất điều chỉnh một số điều theo như đề nghị của Chính phủ; thống nhất đưa vào chương trình sửa đổi tên, áp dụng quy trình rút gọn thảo luận và thông qua tại một kỳ họp là Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội./.