Cụ thể, theo phương án được HĐQT đưa ra tại nghị quyết, FIT Group sẽ phát hành thêm 25.473.024 cổ phiếu (tạm tính) để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10:1 cho cổ đông hiện hữu.

FIT phát hành hơn 25,47 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2020

Bên cạnh đó, do phát hành thêm 8.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đợt 1) và cũng sẽ được trả cổ tức trong đợt này cũng với tỷ lệ 10:1 nên tổng số cổ phiếu phát hành thêm là 26.273.024 cổ phiếu.

Trong quý II/2021 FIT Group ghi nhận đột biến lớn về lợi nhuận. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý II đạt 149,2 tỷ đồng, cao hơn 5 lần so với kế hoạch dự kiến và tính chung 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 163,6 tỷ, hoàn thành 93% mục tiêu cả năm đặt ra ở mức 176.2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm nay cũng cao gần gấp đôi so với lợi nhuận sau thuế của cả năm 2020.

Sự cải thiện trong hoạt động doanh nghiệp cũng được ghi nhận bởi cơ quan kiểm toán độc lập VACO khi gần đây họ đưa ra định giá ở mức 10.000 tỷ đồng giá trị tài sản ròng với vốn điều lệ hiện tại là 2.500 tỷ đồng thì định giá này tương ứng với giá trị 40.000 đồng một cổ phiếu. Giá trị này còn chưa bao gồm giá trị các tải sản chưa được định giá lại theo giá thị trường như mỏ nước kiềm và giá trị đất đai mà các công ty thành viên đang sở hữu.