Sau 3 tháng triển khai Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh liên thông Hệ thống thông tin đăng ký thuế trên cả nước kể từ khi Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023, công tác đăng ký hộ kinh doanh đã đạt được một số số kết quả đáng ghi nhận, góp phần tạo thuận lợi cho việc đăng ký hộ kinh doanh, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với việc triển khai liên thông điện tử giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, công tác quản lý nhà nước đối với đăng ký hộ kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Liên thông điện tử đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, thuận lợi hóa đăng ký hộ kinh doanh
Việc triển khai liên thông điện tử giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đã góp phần thuận lợi hóa đăng ký hộ kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Thứ nhất, toàn bộ quy trình đăng ký hộ kinh doanh, công tác quản lý dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh được thống nhất phạm vi cả nước sử dụng; dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh được quản lý tập trung cấp Trung ương, không còn rời rạc, manh mún tại từng địa phương như trước đây: tác động từ việc áp dụng quy định mới tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT là rất lớn, có hiệu quả rõ rệt từ việc cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế, đồng thời xây dựng được Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh có ý nghĩa vô cùng thiết thực trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng mong mỏi của các cơ quan quản lý về đăng ký kinh doanh trong công tác đăng ký hộ kinh doanh.

Thứ hai, nâng cao được hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước về hộ kinh doanh. Theo đó, các cơ quan quản lý như đăng ký kinh doanh, thuế thu thập được nguồn thông tin đồng nhất và cập nhật theo thời gian thực trong công tác đăng ký hộ kinh doanh. Theo đó, các cơ quan này có thể nắm bắt khá đầy đủ thông tin đăng ký của hộ kinh doanh, có thể phân tích, kiểm soát và dự báo tình hình phát triển, xu thế chuyển dịch của khu vực này trong từng thời điểm và từng giai đoạn với nhiều chỉ tiêu thông tin đầy đủ hơn.

Thứ ba, đề xuất được những chính sách, chương trình hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng, lĩnh vực cho khu vực hộ kinh doanh. Trên cơ sở nguồn thông tin, dữ liệu đăng ký của hộ kinh doanh doanh được cập nhật đầy đủ theo thời gian thực từ phía cơ quan đăng ký kinh doanh, các cơ quan quản lý chuyên ngành có thể nghiên cứu, đề xuất những chương trình, chính sách, gói hỗ trợ, miễn hoặc gia hạn thuế, phí… kịp thời tới một số nhóm, lĩnh vực, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, kích thích quá trình sản xuất kinh doanh cho khu vực hộ kinh doanh.

Thứ tư, thông tin về đăng ký hộ kinh doanh đảm bảo tính chính xác, minh bạch, đồng nhất giữa các cơ quan quản lý (đăng ký kinh doanh và thuế), góp phần tạo thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu giữa hai cơ quan này và với các cơ quan quản lý nhà nước khác trong giai đoạn tới. Thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được kiểm tra, đối chiếu, xác thực và được cập nhật tại Hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh, đồng thời được truyền liên thông điện tử với Hệ thống thông tin thuế nhằm đảm bảo tính thống nhất về một nguồn dữ liệu, tiếp đó tùy theo điều kiện sẵn sàng của các cơ quan quản lý nhà nước thì có thể được chia sẻ những trường thông tin phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước đặc thù của các bên.

Thuận lợi hóa cấp đăng ký cho các hộ kinh doanh và cộng đồng

Đối với các hộ kinh doanh và người dân nói chung, việc thực hiện liên thông điện tử giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đã góp phần tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí của hộ kinh doanh, tạo thêm cơ hội mới cho hộ kinh doanh khi gia nhập thị trường.

Với việc liên thông, thay vì phải kê khai lặp lại các trường thông tin tại 2 bộ hồ sơ và tại 2 cơ quan (đăng ký kinh doanh và thuế), hộ kinh doanh chỉ cần kê khai một bộ hồ sơ duy nhất và thực hiện tại một cơ quan duy nhất là tại Phòng Tài chính-Kế hoạch cấp quận, huyện. Điều này rất thuận tiện, giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và chi phí cho hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, thủ tục đăng ký và liên thông nhanh, gọn, thuận lợi sẽ giúp hộ kinh doanh nắm bắt cơ hội kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cũng đồng thời thoàn tất thủ tục với cơ quan thuế.

Cùng với đó, thông tin đăng ký của hộ kinh doanh được minh bạch hóa, góp phần khẳng định vị thế pháp lý của hộ kinh doanh, đồng thời các bên thứ ba dễ dàng tìm kiếm thông tin đăng ký của hộ kinh doanh. Trên cơ sở các thông tin đăng ký của hộ kinh doanh đã được chấp thuận, ghi nhận trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, các trường thông tin cơ bản và tình trạng hoạt động của hộ kinh doanh dự kiến sẽ được công khai tại một cấu phần thuộc Cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp, nhằm minh bạch hóa thông tin đăng ký của hộ kinh doanh.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng cấu phần này và trong thời gian tới, các hộ kinh doanh, các bên thứ ba, cộng đồng sẽ có thể tra cứu, tìm kiếm thông tin đăng ký của hộ kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của cá nhân và xã hội về thông tin hộ kinh doanh.

Như vậy, với việc đưa vào thực hiện các quy định mới của Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực tiễn triển khai sau 3 tháng cho thấy, công tác đăng ký kinh doanh nói riêng và đăng ký thuế nói chung đối với hộ kinh doanh đã có một số thay đổi đáng kể. Có thể thấy cải cách đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh và liên thông điện tử đã mang lại nhiều hiệu quả, lợi ích, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thành lập và đăng ký hoạt động kinh doanh không chỉ đối với hộ kinh doanh, mà còn nâng hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành./.