Kiểm tra 1.017 tổ chức đảng và gần 3.600 đảng viên

“Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã kiểm tra 1.017 tổ chức đảng và gần 3.600 đảng viên (lần lượt tăng 51,3 % và 34,6% so với cùng kỳ năm 2021)…”, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón cho biết, tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, do UBKT Trung ương tổ chức hôm nay (ngày 7/7).

Tập trung giám sát cán bộ có biểu hiện suy thoái về đạo đức...
Theo Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón, 6 tháng đầu năm nay, UBKT Trung ương kiểm tra 19 tổ chức đảng và 8 đảng viên (nguồn: ubkttw.vn)

Nửa đầu năm nay, cũng theo ông Rón, UBKT Trung ương kiểm tra 19 tổ chức đảng và 8 đảng viên (tăng 26,7% số tổ chức đảng và 14,3% số đảng viên so với cùng kỳ năm 2021). Qua kiểm tra, kết luận rõ các vi phạm, khuyết điểm của các tổ chức, cá nhân; đã thi hành kỷ luật 9 tổ chức bằng các hình thức: Khiển trách 1, cảnh cáo 8; kỷ luật 61 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 47, cách chức 2, khai trừ 12 trường hợp…

Công tác kiểm tra, giám sát còn những tồn tại, hạn chế, như: vẫn còn tình trạng thiếu tính chiến đấu, nể nang, né tránh, ngại va chạm, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên, nhất là trong kiểm tra, xử lý đối với cấp ủy viên cùng cấp…

Trong 6 tháng đầu năm nay, UBKT Trung ương đã thành lập 19 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 9 đoàn kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á; đồng thời, chỉ đạo ban thường vụ, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy tiến hành kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vụ án.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo UBKT Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát còn những tồn tại, hạn chế, như: vẫn còn tình trạng thiếu tính chiến đấu, nể nang, né tránh, ngại va chạm, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên, nhất là trong kiểm tra, xử lý đối với cấp ủy viên cùng cấp; tỷ lệ chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm qua giám sát chuyên đề vẫn còn thấp và chưa phản ánh đúng thực tế vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Một số trường hợp xử lý kỷ luật chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm, chưa đồng bộ giữa kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính, chưa đúng nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận sau kiểm tra còn chưa triệt để…

6 giải pháp trọng tâm

Liên quan đến nhiệm vụ của ngành Kiểm tra đảng trong 6 tháng cuối năm, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị tập trung vào 6 giải pháp như sau:

Tập trung giám sát cán bộ có biểu hiện suy thoái về đạo đức...
Theo Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú, phải xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng (nguồn: ubkttw.vn)

Một là, cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị mình một cách chủ động, thường xuyên. Nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra năm 2022.

Hai là, tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trước tiên, tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy định về bảo vệ người tố cáo; Quy định về xin lỗi và bồi thường quyền lợi đối với đảng viên do kỷ luật oan; Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại, thi hành kỷ luật của cấp ủy đối với tổ chức đảng, đảng viên; Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán…

Theo Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú, phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt, thực sự công tâm, khách quan, chính trực, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Ba là, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và các văn bản của Bộ Chính trị như: Kết luận về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Kết luận của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ kiểm tra; các kết luận kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương…

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm; những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh.

Năm là, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/BCĐTW, ngày 19/3/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Sáu là, quan tâm công tác xây dựng Ngành, chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí đủ cán bộ nơi còn thiếu; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt, thực sự công tâm, khách quan, chính trực, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo nội dung Kết luận số 23, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư…/.