Tiềm ẩn nhiều rủi ro khi thu nội địa giảm so với dự toán

Trình bày trước Quốc hội Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, Kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm 2024 – 2026, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, về tình hình thực hiện NSNN năm 2023, ước hoàn thành dự toán nhưng thực chất vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi thu nội địa giảm so với dự toán. Điều này cho thấy, tình hình kinh tế còn khó khăn…

Thu ngân sách trung ương dự kiến hụt thu
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh, nhiều địa phương ước không đạt dự toán thu ngân sách

Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhận thấy, thu ngân sách trung ương (NSTW) dự kiến hụt thu, điều này ảnh hưởng đến vai trò chủ đạo của NSTW, đặc biệt là việc cân đối nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu phát triển liên kết vùng theo nghị quyết của Đảng. Cùng với đó, thu ngân sách địa phương có sự không đồng đều giữa các địa phương, nhiều địa phương ước không đạt dự toán, do đó, các địa phương cần phấn đấu tăng thu hoàn thành dự toán.

Về chi NSNN, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, dự kiến thực hiện chi NSNN thể hiện được nỗ lực của Chính phủ, nhưng vẫn cần lưu ý một số vấn đề như: Tiến độ giải ngân chi đầu tư phát triển trong 8 tháng đầu năm đã có những cải tiến tích cực cao hơn so với cùng kỳ của năm 2022, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; tại một số địa phương vẫn còn tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, chưa thu hồi hết vốn ứng trước…

Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhận thấy, đối với nguồn chi thường xuyên đã được phân bổ cơ bản đảm bảo các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, đảm bảo nguồn để thực hiện tăng lương tối thiểu cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN, tăng lương hưu, trợ cấp cho các đối tượng từ ngày 01/7/2023.

Về chương trình mục tiêu quốc gia, ông Mạnh cho biết, qua giám sát cho thấy, việc giải ngân nguồn vốn ở nhiều địa phương còn chậm, cần giải pháp tháo gỡ tổng thể để đẩy mạnh triển khai.

Cần thực hiện các giải pháp đồng bộ để tăng thu ngân sách bền vững

Về dự toán NSNN năm 2024, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, phương án dự toán thu NSNN năm 2024 tăng khoảng 5% so với số ước thực hiện năm 2023 là khá tích cực trong bối cảnh dự kiến tăng trưởng kinh tế khoảng 6% – 6,5%, lạm phát khoảng 4% – 4,5%. Tuy nhiên, thu NSNN vẫn chứa yếu tố rủi ro, thiếu bền vững khi thu từ đất có mức tăng lớn.

Thu ngân sách trung ương dự kiến hụt thu
Theo ông Lê Quang Mạnh, Ủy ban Tài chính, Ngân sách tán thành với phương án cân đối, bội chi NSNN năm 2024 như phương án Chính phủ trình

Về dự toán chi, Ủy ban Tài chính, Ngân sách lưu ý cần đánh giá tổng thể về chính sách cải cách tiền lương và cân đối nguồn lực từ năm 2024-2026, dự báo đến năm 2030 để bảo đảm tính khả thi, ổn định, lâu dài theo lộ trình của Nghị quyết số 27-NQ/TW; cần thực hiện các giải pháp đồng bộ để tăng thu ngân sách bền vững, tránh bị động trong bố trí nguồn lực; đề nghị cần có chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt, có chính sách động viên bổ sung nguồn thu trong giai đoạn tiếp theo.

Về kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2024-2026, Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhận thấy, việc lập kế hoạch đã bám sát mục tiêu Đại hội Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, phù hợp với chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực, đảm bảo các nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đề nghị có giải pháp quyết liệt hơn trong điều hành thu, chi NSNN, phấn đấu tăng thu, hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết của Quốc hội…/.